دامپزشکی
بیماری های مشترک بین انسان و سگ

بیماری های مشترک بین انسان و سگ

بیماری های مشترک بین انسان و سگ از نوع ویروسی، قارچی، باکتریایی و انگلی هستند. عامل این بیماری‌ها وجود پشه، کنه و آلودگی‌های محیطی است.